Viden om Vovse

Love og ansvar

Hvad skal jeg gøre hvis jeg finder en tilskadekommet eller syg hund?
Skal min hund have en ID-mærkning?
Er det rigtigt at hundens chipnummer kan afsløre hvilket land hunden stammer fra?
Hvilke oplysninger registrerer Dansk Hunderegister?
Skal min hund have et hundetegn?
Skal min hund have en ansvarsforsikring?
Skal min hund have en sygeforsikring?
Må min hund få kuperet ører?
Må min hund få kuperet hale?
Hvordan identificerer politiet herreløse hunde?
Hvordan finder jeg ejeren af en herreløs hund?
Er tosa og pitt bull terrier ulovlige hunderacer?
Kan min hund arve min formue?
Under hvilke handelsbetegnelser sælges hunde- og katteskind?
Skal min hund have et hundepas?
Gælder min ansvarforsikring hvis min hund forvolder skade hos personer der passer hunden?
Hvad er en udvidet ansvarsforsikring / figurantdækning?
Kan min hund få en livsforsikring?
Er det rigtigt at loven forbyder hunde på restauranter?Lovgivning og ansvarTil top Hvad skal jeg gøre hvis jeg finder en tilskadekommet eller syg hund?
Tilskadekomne herreløse hunde skal altid køres til den nærmeste dyrlæge. Falck kan gratis tilkaldes på telefon 70 10 20 30 og vil med en dyreambulance sørge for transport til nærmeste dyrlæge. Dyrlægen vil yde førstehjælp og derefter forsøge at finde hundens ejer.


Til top Skal min hund have en ID-mærkning?
Ja. Loven påbyder, at din hund, fra den er 4 måneder gammel, er mærket og registreret. Pligten til at sørge for, at hunden er mærket og registreret, tilfalder den person, der ejer hunden på det tidspunkt, hvor hunden er 4 måneder gammel. Ved indførsel af en hund, der er over 4 måneder gammel, er det den person, der indfører hunden her i landet, der skal sørge for, at hunden inden 4 uger efter indførsel til Danmark er mærket og registreret.
ID-nummeret registreres herefter i Dansk Hunderegister. Hvis din hund løber væk, bliver stjålet, kommer til skade eller forvolder skade på andre, vil involverede da kunne finde frem til dig som hundens ansvarshavende ejer. På hundens ansvarforsikring noteres hundens ID-nummer, ligesom en evt. hundesygeforsikring kræver et ID-nummer, så forsikringen kan følge hundens sygdomsforløb. Hvalpe kan registreres vha. øretatovering, lysketatovering eller mikrochip. Voksne hunde registreres typisk vha. en mikrochip. Husk at kontakte Dansk Hundergister hvis du flytter, hvis hunden dør eller hvis hunden adopteres til en anden familie.


Til top Hvilke oplysninger registrerer Dansk Hunderegister?
Dansk Hunderegister registrerer ejeren navn og adresse samt fødselsdato og telefonnummer. Hundens navn, identifikationsnummer, fødselsdato, køn, race, farve og registreringstidspunkt.


Til top Skal min hund have et hundetegn?
Ja. Loven påbyder at hunden, fra den er 4 måneder gammel bærer et halsbånd med et tydeligt hundetegn. På hundetegnet skal du kunne læse dit navn, adresse og evt. telefonnummer. Hundens navn behøver ikke at stå på hundetegnet.


Til top Skal min hund have en ansvarsforsikring?
Ja. Loven påbyder at din hund skal have en ansvarsforsikring. Ejeren af en hund er forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder. Hvis din hund således forvolder skade på mennesker, dyr eller ting, dækkes disse skader af ansvarsforsikringen. Hvis din hund er udstillingshund, deltager i konkurrencer eller på anden måde deltager i hunderelaterede arrangementer, vil det være relevant at tegne en udvidet ansvarsforsikring / figurantdækning. Hvis din hund passes hos en anden familie, kan det være et problem at den almindelige ansvarsforsikring ikke gælder.


Til top Skal min hund have en sygeforsikring?
Nej, men dette kan stærkt anbefales. I Danmark er hundesygeforsikringer desværre ikke så udbredt som i f.eks. Norge og Sverige. En sygeforsikring dækker hovedparten af dyrlægeudgifterne, hvis hunden gennemgår et længerevarende eller alvorligt sygdomsforløb. Det giver en utrolig tryghed at kunne benytte dyrlægens ekspertise, når din hund er syg. Hvis din hund er sygeforsikret, bliver du garanteret den optimale behandling uden at skulle skele til din pengepung. En hundesygeforsikring har en selvrisiko, som træder i kraft ved hvert nye sygdomsforløb. Visse forsikringsselskaber kan ligeledes tilbyde en tandskadeforsikring. En tandskadeforsikringen dækker hundens tandskader efter ulykker.
Hvis du er interesseret i en hundesygeforsikring, bør du kontakte dit eget forsikringsselskab for at høre hvad disse kan tilbyde dig. Der findes også uafhægige forsikringsselskaber der har specialiseret sig i dyreforsikringer. Det vurderes at 20% af alle danske hunde er sygeforsikrede, til sammenligning er ca. 80% af alle svenske hunde sygeforsikrede.


Til top Må min hund få kuperet ører?

Ifølge den danske lovgivning er det forbudt at kupere hundens ører

Nej. Ifølge den danske lovgivning er det forbudt at kupere hundens ører. Det er ligeledes forbudt at udstille danskopdrættede hunde med kuperede ører. Importede hunde kan have kuperede ører, blandt disse hunde er der dog også en del der ikke må deltage på godkendte hundeudstillinger.


Til top Må min hund få kuperet hale?

Hos korthåret hønsehund er det lovligt at kupere hale

Siden 1991 er det ifølge den danske lovgivning kun 5 hunderacer der må få kuperet hale. Der er således nærmere regler om halekupering af visse hundearter, der kan anvendes til jagt. Halekupering må kun foretages på hvalpe efter stambogsførte forældredyr af hunderacerne: breton, korthåret hønsehund, ruhåret hønsehund, vizsla og weimaraner. Halekuperingen må kun foretages af en dyrlæge og indgrebet må ikke foretages, når hunden er mere end 4 dage gammel.


Til top Hvordan identificerer politiet herreløse hunde?
Ifølge lovgivningen skal alle hunde født efter den 1. januar 1993 være mærket med et ID- nummer. Det er Dansk Hunderegister, der administrerer mærkningen af hunde. Mærkningen foretages ved øre- eller lysketatovering eller elektronisk ved injektion af en microchip efter et system, der er godkendt af Dansk Hunderegister. Aflæsningen af den elektroniske chip forudsætter anvendelse af en særlig elektronisk scanner som f.eks. Falck, dyrlæger, dyreinternater og politi ligger inde med.
Når politiet har optaget en hund, handler det om hurtigst muligt ved hjælp af hundens ID- nummer at få fastslået hundens identitet og herefter få sammenført hunden med dens ejer. Dette kan ske på en meget enkel, men særdeles effektiv måde, jf. nedenfor – og politiet undgår på denne måde at skulle afholde – meget ofte helt unødvendige – udgifter til hundens anbringelse i f.eks. dyreinternater, indtil dens identitet er fastslået.
Politiet starter med at kontrollere halsbåndet for navneskilt, herefter undersøges for tatovering i begge ører og i lysken. Er hunden ikke tatoveret, scannes den for at finde mikrochipnummeret. Når ID-nummeret (tatovering eller chip) er fundet søges ejerforholdet fastslået i Dansk Hunderegister, hvorefter politiet kontakter ejeren. Politiet og de ovenfor nævnte indehavere af scannere har direkte adgang til registret via hjemmesiden www.hunderegister.dk.
Findes hunden ikke i registeret ved egen søgning, kontaktes Dansk Hunderegister, som har flere søgekriterier – bl.a. kan der søges på dele af et ID-nummer, på race og på farve.


Til top Kan herreløse hunde betegnes som hittegods?
Ja. Hvis du finder en herreløs hund der ikke virker syg eller tilskadekommet, er det politiet, der skal kontaktes. Herreløse hunde hører ind under politiets arbejde, fordi herreløse hunde rent juridisk betegnes som "hittegods". Du skal derfor kontakte din nærmeste politistation som har pligt til at tage imod hunden.
Da der ofte er travlt på politistationer, vælger mange mennesker selv at aflevere den herreløse hund på politistationen. Hvis du ikke har mulighed for dette, må du afvente, indtil politiet har mulighed for at hente hunden på din adresse. Indtil politiet kommer, bør den herreløse hund tilses på bedst muligt måde. Hvis hunden er rar, er dette jo ikke noget problem. Hvis hunden er skrækslagen eller på anden måde utilnærmelig, kan den evt. lukkes inde i en rum eller holdes i snor, så den ikke gøre skade på sig selv eller andre. Stil en skål vand hen til hunden, så den har mulighed for at drikke.
Hvis du kører hunden hen til din lokale dyrlæge, kan dyrlægen være behjælpelig med at aflæse hundens ID-nummer: mikrochip, øre- og/eller lysketatovering. Herefter er der mulighed for at finde hundens ejer vha. det danske Hunderegister. I skadestuevagter må dyrlægen, ligesom politiet, desværre prioritere syge og tilskadekommende dyr først, og dyrlægen kan da se sig nødsaget til at henvise direkte til politiet, da der ellers kan forekomme en længere ventetid for den der har fundet hunden. Det er en god ide at kontakte politi og/eller dyrlæge, før du møder op hos disse, idet dette kan spare dig og hunden for en unødig transport og lang ventetid.
Har du selv fundet en hund uden et navneskilt, men med en tydelig øre- eller lysketatovering kan du på hverdage i dagtimerne kontakte Dansk Hunderegister. I telefontiden (10 - 14) ringes på 70 27 74 77. Uden for dette tidsrum (mellem 8.00 og 16.30) kan følgende numre benyttes: 39 12 60 21, 39 12 60 22, 39 12 60 23. Desuden kan fax 39 20 39 38 eller e-mail dansk@hunderegister.dk benyttes.


Til top Er tosa og pitt bull terrier ulovlige hunderacer?
Ja, det er ifølge den danske bekendtgørelse om "forbud mod hold af særligt farlige hunde" og "dyreværnsloven" forbudt at besidde eller avle på hunderacerne pit bull terrier og tosa. Krydsninger hvori disse hunderacer indgår, er ligeledes forbudte.
Personer, som den 1. december 1991 var ejere af de nævnte hunde, kan dog fortsat besidde disse, såfremt der på daværende tidspunkt blev indgivet en anmeldelse herom til politiet. Disse hunde skulle da forsynes med en øretatovering og neutraliseres. Den attesterede anmeldelse skal nu opbevares af ejeren og skal på forlangende forevises politiet.
Den danske lovgivningen fastsætter at omtalte racer, eller blandinger heraf, ikke må overdrages. Hvalpe, der fødes af sådanne hunde skal straks efter fødslen, ved ejerens foranstaltning, aflives af en dyrlæge.
Omtalte racer eller blandinger heraf må kun holdes på ejerens bopæl. På steder, hvortil der er almindelig adgang, skal sådanne hunde føres i line af ejeren eller af en person over 15 år, der hører til ejerens faste husstand. Hundene skal tillige være forsynet med mundkurv.
Hunde, der holdes i strid med lovgivningen, aflives ved politiets foranstaltning. Det samme gælder de hunde, for hvilke der ikke den 1. februar 1992 er indgivet anmeldelse, hunde der overdrages i strid med lovgivningen, samt hvalpe der ikke er aflivet straks efter fødslen. Det samme gælder hunde, der i gentagelsestilfælde færdes i strid med gældende lovgivning.


Til top Kan min hund arve min formue?
Nej, ifølge den danske lovgivning kan kun "personer i juridisk forstand", arve fra dig. Den danske lovgivning anser altså ikke en hund for værende en person, og din hund kan derfor ikke arve fra dig, hvis du dør. Hvis du ønsker sikkerhed for din hund, er det derfor vigtigt at nedskrive hvad du ønsker - her findes der flere muligheder.
Den danske dyreværnsforening "Dyrenes Beskyttelse" kan tage sig af din hund ved evt. dødsfald. Det er derfor klogt at skrive ind i dit testamente, om Dyrenes Beskyttelse skal sørge for at finde et nyt hjem til din hund, dvs. stå for adoption til et nyt hjem eller om du ønsker at Dyrenes Beskyttelse skal sørge for en human aflivning af din hund. Du kan også vælge at hunden adopteres og passes af en person som du stoler på. For at vælge denne løsning skal den udvalgte person selvfølgelig være villig til at tage dette ansvar. I begge tilfælde skal du kontakte en jurist, så dit ønske kan skrives ind i dit testamente. Hvis du selv er klar over at du snart går bort, er der mulighed for at kontakte din egen dyrlæge, som gerne vil sørge for en human aflivning efter din død.


Til top Under hvilke handelsbetegnelser sælges hunde- og katteskind?
Vi kender alle historien om den onde "Cruella de vil", fra 101 dalmatinere. Damen der ville flå 101 små dalmatinere for at lave en pelskåbe af dem. Historien er desværre ikke kun fiktion. Det vurderes at der hvert år dræbes over to millioner asiatiske hunde og katte pga. deres skind. Ligeledes regner man med at mange af disse skind ender i EU-lande. Da hunde- og katteskind er meget billigere end f.eks ræv og mink bruges de til at fremstille pelsfrakker og pelsprodukter, som sælges her i vesten.
Da producenterne ved at vi i vesten vil spare penge, men ikke vil gå med skin- og pelsprodukter, som er lavet af hunde- og katteskind, fremstilles skin- og pelsprodukterne under forskellige handelsnavne for at skjule deres uhyggelige herkomst. Europa-Parlamentet har i 2003 vedtaget en erklæring om forbud mod hunde- og katteskind.
Skind fra hunde- og katte bruges ofte i forbindelse med pelsdetaljer og pelskåber, dyrelegetøj, pelstæpper, skindtøj og lign. Det mest uhyggelige tanke er at dyrene i vesten rent faktisk kan lege med pelslegetøj der er produceret af flåede hunde og katte fra østen!
Du skal være kritisk når du vælger dine skind- og pelsprodukter. Følgende handelsnavne anvendes for hundepels: Asiatic racoon, asiatisk sjakal, asiatisk ulv, asiatisk vaskebjørn, china wolf, corsac fox, douges du chine, gae-wolf, gou-pee, gubi, kinesisk ulv, kou-pi, l´oup d´asie, mongolian dog fur, pommern wolf, sobaki. Følgende handelsnavne anvendes for hundeskind: bjergged skind, lammeskind, lamb skin, sakhon nakhon, specielt skind. Ligeledes vil vi her nævne handelsnavne som anvendes for kattepels: bjeg ka, chat de chine, gatto cinesi, goyangi, kanin, katzenfelle, maopee, natuer lichsmittel, rabbit skin, vildkat, wildcat.
Fagfolk vurderer at der anvendes ca. 10 hundeskind til en almindelig pelsfrakke og flere hvis det drejer sig om hvalpe. Pelslegetøj til hunde og katte er ofte ikke mærkede, hvilket rent faktisk bør afholde os dyreelskere i at købe sådanne produkter. Spørg hos din dyrehandler.


Til top Skal min hund have et hundepas?
Ja og nej. Hvis din hund bliver i Danmark, behøver den intet hundepas. Hvis din hund skal ud over landets grænser, skal den have et hundepas med i bagagen. I et hundepas kan du bl.a. se hundens navn, race, alder og mikrochip- eller øretatoveringsnummer. I passet er der desuden mulighed for at notere hundens vaccinationer. Herudover kan dyrlægen notere om hunden netop har modtaget en ormekur eller er erklæret klinisk rask før rejsen.
Det er vigtigt at du selv infomerer dig om hvilke regler der gælder for indrejse til et bestemt land. Kontakt din dyrlæge for videre rådgivning eller se mere på fødevarestyrelsens hjemmeside. I visse lande gælder der skrappe indrejse-regler, her kan det vare op til 6 mdr. før hunden er klargjort til indrejse.


Til top Gælder hundens ansvarforsikring hvis min hund forvolder skade hos personer der passer hunden?
Nej, desværre, selvom loven påbyder at din hund skal have en ansvarsforsikring. Forvolder din hund skader i din familie, eller hos personer der passer hunden, bliver skaden ikke erstattet. Der er således en risiko, når man har hund eller passer hund for andre. Ved tvivlsspørgsmål anbefales det at rette henvendelse til dit forsikringsselskab. Dette kan være relevant hvis din hund skal passes eller luftes af en anden familie eller hvis hunden skal i hundepension.


Til top Hvad er en udvidet ansvarsforsikring / figurantdækning?
En udvidet ansvarsforsikring / figurantdækning er en forsikring der dækker, hvis din hund volder skade på personer, der frivilligt udsætter sig for "fare" i forbindelse med din hund. Denne form for forsikring er relevant, hvis din hund er udstillingshund, deltager i konkurrencer eller på anden måde deltager i hunderelaterede arrangementer. Hvis din hund bider en instruktør eller dommer, vil en sådan skade ikke være dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring. - mange hundeklubber kræver derfor, at du tegner en udvidet ansvarsforsikring / figurantdækning, før du kan få lov til at deltage i deres arrangementer. Hvis du vil vide mere om en ansvarsforsikring / figurantdækning til din hund, bør du kontakte dit forsikringsselskab, der kan svare på evt. spørgsmål.


Til top Kan min hund få en livsforsikring?
Ja, der stilles dog visse krav. Hvis du ønsker at tegne en livsforsikring for din hund, kræver forsikringsselskabet typisk, at din hund er stambogsført og at den har et lovpligtigt registreringsnummer i form af et tatoveringsnummer eller en microchip. En livsforsikringen dækker, hvis hunden dør eller må aflives i forbindelse med sygdom eller skade. Forsikringen kan ofte udvides. I sådanne tilfælde dækker forsikringen, hvis hunden dør af sygdom, som den er vaccineret imod, eller dør eller må aflives i forbindelse med en ulykke. Forsikringen dækker da også udgifterne for en aflivning. Hvis du vil vide mere om en livforsikring til din hund, bør du kontakte dit forsikringsselskab, der kan svare på evt. spørgsmål.


Til top Er det rigtigt at loven forbyder hunde på restauranter?
Nej - i lovgivningen er der lavet en lovtekst der omtaler kæle- og servicedyrs adgang til såkaldte fødevarevirksomheder. Her gives der direkte tilladelse til, at kæle- og servicedyr kan få adgang til f.eks. restauranter, hvis restauranten sikrer, at en sådan adgang ikke giver anledning til forurening af de madvarer der arbejdes med. Denne lov er meget vigtig for f.eks. blinde personer er der afhængige af deres servicehund. Servicehunde er hunde der er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for personer med fysisk funktionsnedsættelse og / eller blinde personer. Loven siger med andre ord, at kæle- og servicedyrs adgang ikke er ulovlig, hvis dyrene ikke forurener de madvarer der f.eks. arbejdes med ude i køkkenet.
Hvis en restaurant nægter din hund adgang, er det således ikke fordi loven forbyder dette. I sådanne tilfælde er det et valg der er truffet af restauranten selv. Hvis du således vil ud at spise og have hunden med, bør du først spørge restaurantens personale, om det er muligt. Hvis restauranten har udendørs servering plejer de fleste restauranter at tillade hunde, det er dog langt færre restauranter der tillader hunde ved indendørs servering. Hvis hunden skal med ind i selve restauranten er det derfor en god idé at informere dig, inden du bestiller bord.Copyright Københavns Dyrehospital © 2002-2008